ojewódzka Społeczna Rada
do spraw Osób Niepełnosprawnych

Krajowa Rada Konsultacyjna do spraw Osób Niepełnosprawnych

Jest to organ doradczy Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Stanowi ona forum współdziałania organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Zadania Krajowej Rady Konsultacyjnej:
 1. przedstawianie propozycji zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie:
  • projektów założeń polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • projektów aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych oraz sygnalizowanie potrzeby wydania lub zmiany przepisów w tym zakresie,
  • sprawozdań z działalności Funduszu,
  • projektów rządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,
  • rocznych informacji o działalności Rady.
Skład Krajowej Rady Konsultacyjnej:
 • 5 przedstawicieli organów administracji rządowej,
 • 5 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych (z każdej organizacji po jednym), w tym 5 przedstawicieli pracodawców (po jednym z każdej organizacji pracodawców).

Kadencja:
Kadencja Rady trwa 4 lata.

Wojewódzkie społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych oraz powiatowe społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych.

Przy marszałkach województw tworzy się wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, będące organami opiniodawczo-doradczymi. Podobny charakter mają powiatowe społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych, tworzone na poziomie powiatów.

Zakres działania wojewódzkich oraz powiatowych rad:
 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów wojewódzkich programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa z uwzględnieniem ich skutków dla niepełnosprawnych.
Składy wojewódzkich oraz powiatowych rad:
 • Wojewódzkie rady składają się z 7 osób powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
 • Powiatowe rady składają się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).